Kumppani vaativaan tuotekehitykseen

Tuotekehityspalvelut alan ammattilaisilta

Konseptointi

Konseptoinnissa luodaan ja arvioidaan tuotteen arkkitehtuuria, rakenteita ja käytettävyyttä. Mekaniikkakonseptia ja tuoterakennetta kehitetään vastaamaan käytön tarvetta. Konseptoinnin aikana kartoitetaan tuoterakenteen kriittisimmät osa-alueet (concept phase risk management). Osajaottelu ja tuotteen fyysinen koko määritellään, sekä arvioidaan valmistettavuutta.

Konseptiehdotuksien avulla voidaan arvioida ja analysoida rakenteita. Samalla arvioidaan tuotteen kulurakennetta ja tehdään alustavia tuotantovaiheiden kapasiteettilaskelmia.

Tuotesuunnittelu

Suunnitteluvaiheessa optimoidaan tuotteen tai laitteen toiminta, ulkoasu ja tuotantoratkaisut. Käytämme tuotesuunnittelussa 3D-ohjelmistoja, joiden avulla demonstroidaan laitteen toimintaa, valmistettavuutta ja kokoonpanohierarkiaa. Projektin edetessä rakennetaan toimiva prototyyppi, jonka avulla suunnitelmaa kehitetään eteenpäin.

Tuotteissa, joissa tarvitaan HW/SW-osaamista, hyödynnämme strategisten kumppaniemme osaamista ja tietotaitoa.

Valmistettavuussuunnittelu

Valmistettavuussuunnittelu on osa konseptointia ja tuotesuunnittelua. Optimoimme tuotteiden ja laitteiden valmistettavuutta, ratkaisemme tuotantoteknologiset haasteet (DFM) ja kokoonpanon (DFA). Tuotantotarpeiden
ja -määrien kehittyessä etsitään kuhunkin vaiheeseen sopivimmat menetelmät. Osat suunnitellaan ottaen huomioon kyseisen valmistusmenetelmän vaatimukset.

Esimerkkejä käyttämistämme muovin ja metallin valmistustekniikoista:

 • ruiskuvalu
 • metallivalut
 • reaktiovalut (RIM, PUR)
 • ekstruusiot
 • tyhjiö- ja syvämuovaukset
 • taivutukset ja särmäykset
 • koneistukset
 • hitsauskokoonpanot
 • pintakäsittelyt
 • viimeistelytekniikat

Tuoteanimaatiot

3D-animaatio on visuaalinen tapa selventää tuotekonsepteja, laitteiden rakenteita, kokoonpanoa, asennusta ja huoltoa. Menetelmä helpottaa eri organisaatioiden välistä keskustelua kaikissa tuotekehityksen vaiheissa. Toteuttamiamme animaatioita käytetään laajasti mm. konseptiesitysten ja tuotanto-ohjeiden havainnollistamiseen.

Tuotanto

Prototyypit

Toteutamme nopeasti toimivat, korkealuokkaiset prototyypit. Prototyyppien rakentaminen ja niiden testaaminen ovat olennainen osa ketterää tuotekehitystä. Testaamalla ongelmakohdat löytyvät ajoissa ja muutokset voidaan toteuttaa heti. Tämä säästää resursseja myöhemmistä vaiheista.

Projektiin ja prototyyppiin käytettävät resurssit suhteutetaan tapauskohtaisesti tuotantotarpeisiin ja tuotantomääriin. Prototyyppejä rakentaessamme hyödynnämme 3D-tulostusmenetelmiä, muottitekniikoita ja koneistusta.

Verifiointi

Testaamme tuotteen osien ja kokoonpanojen vastaavuuden määriteltyihin vaatimuksiin. Hyödynnämme testattavissa tuotteissa mahdollisimman oikeita materiaaleja ja tuotantotapoja.

Käytämme verifioinnissa apuna testauslaitteistoa. Teemme testausta prototyypin rakennus- ja tuotantovaiheissa. Testaamme vaativien käyttöolosuhteiden tuotteet suunnittelun ohella.

Esimerkkejä testausominaisuuksista:

 • lämmönkesto
 • kosteudenkesto
 • korroosio
 • pudotus/iskunkesto
 • paineenkesto
 • ESD (sähköstaattisuus)
 • IP-luokitus
 • dynaaminen värinä
 • muottianalyysit

Koesarjat ja pienvolyymituotanto

Koesarjat mahdollistavat valmiiden tuotteiden esittelyn, testaamisen ja toimitukset asiakkaille ennen kuin varsinainen tuotanto on aloitettu. Näin tuotteen markkinointi ja kaupallistaminen voidaan aloittaa ennen kuin varsinaiset tuotantotyökalut ovat valmiita.

Koesarjatuotettuja laitteita voidaan hyödyntää myös käyttäjätestauksessa. Pienvolyymituotannolla pienempiinkin sarjakokoihin saadaan käyttöön massatuotannon menetelmät.

Kun yritykset, organisaatiot tai tuotantolaitokset tarvitsevat korkealaatuista tuotekehitystä, on Defour varma valinta yhteistyökumppaniksi. Tarjoamme erittäin monipuoliset, asiantuntijatasoiset tuotekehityspalvelut vaativillekin aloille. Olemme työskennelleet muun muassa lääketeollisuuden, terveydenhoitoalan sekä turvallisuusteknologian tuotekehitysprojektien parissa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Vahvuuksiamme ovat palvelumme helppous asiakkaalle sekä kehittämämme tehokas toimintamalli, joka mahdollistaa nopean ja taloudellisen tuotekehitysprosessin. Meiltä saat kaikki tarvitsemasi tuotekehityspalvelut aina ideoinnista konseptointiin ja prototyypeistä tuotantoon asti. Tutustu tarkemmin palveluihimme ja ota yhteyttä mikäli haluaisit kuulla, mitä voimme sinulle tuotekehityksen saralla tarjota.

Tuotekehitys asiakkaan tarpeiden mukaan

Tuotekehitys lähtee aina asiakasyrityksemme tarpeista ja toiveista. Voimme räätälöidä tarjoamamme tuotekehityspalvelut kattamaan juuri ne osa-alueet, joihin asiakas kaipaa apuamme. Tuotekehityspalvelumme sisältävät useita eri elementtejä kolmen eri pääkategorian alla, jotka ovat

 • suunnittelupalvelut
 • muotoilu- ja käytettävyyssuunnittelu
 • tuotannollistaminen

Kaiken kaikkiaan pystymme ja haluamme palvella asiakkaitamme mahdollisimman monipuolisesti ja auttaa heitä tuottamalla lisäarvoa hankkeen sisältöön. Suurimpana etuna asiakasyritystemme kannalta näemme yhteistyön helppouden; asiakkaamme voivat jättää tuotekehitysprojektin huoletta vastuullemme ja keskittyä itse liiketoimintansa pyörittämiseen. Vuosien kokemus, erittäin vahva ammattitaito sekä lukuisat toteutetut tuotekehitysprojektit toimivat parhaana vakuutena yhteistyön sujuvuudesta.

Monipuoliset suunnittelupalvelut

Suunnittelupalvelumme kattavat laaja-alaisesti tuotekehityksen eri osa-alueita. Suunnittelupalveluiden sisältöön kuuluvat olennaisena osana tuotetestaus, verifiointi, valmistettavuuden optimointi, erilaiset tuotannon ohjeet, kokoonpano-ohjeet, tuotantolaitteet sekä tuotannon apuvälineet kuten esimerkiksi jigit ja työkalut.

Palvelukokonaisuuteemme kuuluvat myös elektroniikkasuunnittelu ja ohjelmistokehitys sekä elektroniikan valmistus. Näiden osaamisalueiden osalta olemme partneroituneet strategisten kumppaneidemme kanssa, jotka tuovat vahvistusta omaan ammattitaitoomme. Teemme yhteistyötä sekä kotimaisten että kansainvälisten asiantuntijayritysten kanssa.

Muotoilu ja käytettävyys tärkeässä roolissa

Teollinen muotoilu, ergonomia ja käytettävyyssuunnittelu ovat myös tuotekehityspalveluidemme tärkeitä osa-alueita. Käytettävyys on avainasemassa erityisesti niillä toimialoilla, joiden parissa eniten työskentelemme. Oma osaamisemme keskittyy edellä mainittujen osa-alueiden oikea-aikaiseen ratkaisemiseen yhdessä tuotteen muun suunnittelun lomassa. Näin saamme tuotteen konseptin mahdollisimman valmiiksi ennen ensimmäisen prototyypin valmistamista. Jatkossa muotoilusuunnittelumme tuottaa ulkoasun visuaalisen viimeistelyn, värit, pinnanlaatumääritykset ja tuotegrafiikat.

Modernit työkalut laadukkaaseen tuotesuunnitteluun

Laadukkaat tuotekehityspalvelut vaativat suunnittelutyökaluilta paljon. Suunnittelutyökaluina käytämme vahvasti 3D-teknologiaa, jonka avulla pystytään havainnollistamaan laitteen toimintaa, valmistettavuutta ja kokoonpanohierarkiaa. Käytössämme ovat nykyaikaiset CAD-ohjelmistot, PDM-tuotetietojärjestelmät ja versiohallinta. Hyödynnämme virtuaalimalleja erilaisten tuote- ja tuotantoanimaatioiden luomisessa; tuoteanimaatio on hyödyllinen työkalu muun muassa konseptiesitysten ja tuotanto-ohjeiden havainnollistamiseen.

Edistyksellinen valmistuksen toimintamalli

Suunnitteluvaiheen jälkeen edetään prototyypin valmistamiseen, johon olemme kehittäneet edistyksellisen toimintamallin.

Prototyypit valmistetaan tyypillisesti erilaisilla pikamallitekniikoilla, mutta myös perinteistä CNC-koneistusta käytetään paljon. Koneistettu malli tulee kyseeseen erityisesti silloin, kun tuotteelta vaaditaan lopputuotteen ulkonäköä ja tarkkoja toleransseja. Usein kuitenkin päätetään tehdä ensimmäiset ruiskuvalutyökalut hyvin aikaisessa vaiheessa. Defourin kehittämässä toimintamallissa taas päästään hyvin nopeasti tekemään komponentteja ns. lopullisella valmistusmenetelmällä, jolloin turhat työvaiheet putoavat pois.

Vaiheittainen tuotannollistaminen – taloudellinen vaihtoehto

Kehittämämme toimintamalli mahdollistaa prototyyppien valmistuksen paitsi aiempaa tehokkaammin, myös taloudellisemmin. Lisäksi saadaan hyödyllistä tietoa jatkosuunnittelua varten, joka vähentää kustannuksia tuotekehitysprosessin loppupäässä.

Miten säästöjä sitten saadaan aikaiseksi? Tuotteen aiotulla käyttötarkoituksella ja käyttöympäristöllä voi olla sellaisia reunaehtoja, että vain tietyillä materiaaleilla on ominaisuudet, joilla nämä käyttäjävaatimukset voidaan toteuttaa. Muotin ei silti vielä tässä verifiointivaiheessa tarvitse tuottaa suuria tuotantomääriä, jolloin muotin vaatimuksista voidaan tinkiä ja päästä taloudellisemmin vaadittuun tuotokseen.

Menetelmä antaa kuitenkin heti oikeita vastauksia jatkosuunnittelun lähtötiedoiksi. Näin päästään validointivaiheessa keskittymään itse tuotteeseen paremmin, kun valmistettavuushaasteet on ratkottu jo aiemassa vaiheessa. Tätä vaiheittaista tuotannollistamista kutsumme termillä Minimum Viable Product.

Defourin tuotekehityspalvelut tähtäävät aina paitsi haluttuun lopputulokseen, myös asiakkaan etuun: olemme menestyksekkäästi toimittaneet edellä mainitulla prosessilla useita tuotekehityshankkeita, joiden avulla asiakas on säästänyt aikaa ja rahaa.

Täyden palvelun tuotekehityskumppani

Defour on varteenotettava yhteistyökumppani silloin, kun haetaan laadukasta ja toimivaa tuotekehityspalvelua. Me tarjoamme asiakasyrityksillemme kaiken tarvittavan tuotekehitykseen, tuotetestaukseen ja teollistamiseen. Suunnittelumme on erittäin asiantuntevaa ja perustuu kokemukseen, ammattitaitoon ja testaukseen. Lisäksi kattava yhteistyökumppaniverkosto sekä Suomessa että kansainvälisesti takaa sen, että käytössämme on aina huippuosaamista ja tuotekehityspalvelut voidaan toteuttaa parhaalla mahdollisella tasolla. Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää palveluistamme ja autamme sinua ja organisaatiotasi löytämään sopivimmat ratkaisut tuotekehitykseen.